Regulamin sklepu

Internetowy sklep medycznie.com.pl (zwany dalej “Sklepem” lub “Sprzedawcą”), dostępny pod adresem www.medycznie.com.pl, prowadzony jest przez MEDYCZNIE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA wpisaną przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0001028487. Siedziba spółki znajduje się w Gorlicach (38-300), ul. Biecka 8/1. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 7382169870, Regon: 524895764

§ 1.
Internetowy sklep medycznie.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na podstawie niniejszego Regulaminu. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem:
sklepu internetowego: http://www.medycznie.com.pl
e-mail: zamowienia@medycznie.com.pl

Wszelkiej pomocy i konsultacji udziela dział sprzedaży pod numerem 570733066.

§ 2.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie medycznie.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3.
Umowa sprzedaży z Klientem zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Miejsce wydania towaru musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4.
Definicje:
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon fiskalny wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
Sprzedawca – MEDYCZNIE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA wpisaną przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0001028487. Siedziba spółki znajduje się w Gorlicach (38-300), ul. Biecka 8/1. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 7382169870, Regon: 524895764
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Klienta, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§ 5.
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych medycznie.com.pl wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, za wyjątkiem sytuacji kiedy produkt nie był dostępny w momencie składania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany.

§ 6.
Koszty wysyłki przesyłek standardowych (do 30 kg) są podawane w trakcie składania zamówień. W przypadku zakupu towarów o większych gabarytach powyżej 1szt,  zastrzegamy sobie prawo do zmiany, po uzgodnieniu z Klientem, wyliczonej przez oprogramowanie sklepu internetowego kosztu wysyłki.

§ 7.
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

§ 8.
Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail:
zamówienia,
informacji o prawie odstąpienia od umowy,
linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i formularza odstąpienia od umowy lub w formie plików PDF,
dołączenia do zrealizowanego zamówienia dowodu zakupu, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy.

§ 9.
Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

§ 10.
Sprzedawca nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla towarów znajdujących się w sklepie. Sprzedawca nie świadczy również żadnych usług posprzedażowych.

§ 11.
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 12.
Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego medycznie.com.pl  prowadzonego przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać rejestracji. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia emailem przesłanym na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

§ 13.
Czas realizacji zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej do 7 dni. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem lub od dokonania płatności przez Klienta w przypadku wyboru płatności online lub płatności kartą do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę – uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia.
Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem :
Firmy kurierskiej : paczki standardowe ( nie zawierające towar tzw gabarytowy, np. łącznik bud., skrzynie , kozły stoły tenisowe, bramki itp). Przesyłki powyżej 1,8 m wysyłane firmą kurierską – koszty przesyłki należy uzgodnić z działem sprzedaży.
Transport Sprzedawcy : Sprzedawca dostarcza zamówiony towar do klienta w terminie do 21 dni roboczych ( zależnie od stopnia skomplikowania zamówienia) – Koszt transportu do uzgodnienia.
Odbiór własny w siedzibie firmy MEDYCZNIE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA Gorlice (38-300), ul. Biecka 8/1 w godz. od 7-16.00 ( prosimy o wcześniejszy kontakt ).
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

§ 14.
Możliwe są następujące formy płatności:
Za pobraniem – gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru lub w kasie punktu odbioru osobistego.
Przelewem (przedpłata) – po złożeniu zamówienia w naszym sklepie internetowym , wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Po otrzymaniu należności towar jest wysyłany kurierem (paczki standardowe).
Za pośrednictwem płatności online – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A.
Za pośrednictwem karty płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro” – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A.
Baner Paynow Kart

§ 15.
Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 16.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanego towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).
W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru. W takim przypadku Klient powinien przesłać lub dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i opisem stwierdzonych wad. Reklamowany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy MEDYCZNIE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA Gorlice (38-300), ul. Biecka 8/1.
Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad, usunąć wadę albo obniżyć cenę towaru w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji Klienta.
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
Koszty związane z dostarczeniem lub przesłaniem reklamowanego towaru Sprzedawca zwraca Klientowi po rozpatrzeniu reklamacji.
W przypadku przedmiotu umowy, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta (gwaranta) szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji. Klient może zgłaszać swoje roszczenia wynikające gwarancji również do Sprzedawcy, lecz w takim wypadku Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację gwarantowi. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§ 17.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pocztą pisemnego oświadczenia przed jego upływem.
Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, który jest również do pobrania pod adresem Kliknij tutaj.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres MEDYCZNIE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA Gorlice (38-300), ul. Biecka 8/1.
Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: MEDYCZNIE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA Gorlice (38-300), ul. Biecka 8/1. Zwrócony towar powinien być w stanie niezmienionym. Sprzedawca potwierdzi Klientowi zwrot świadczenia.
Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi świadczenie w wysokości ceny zakupu pomniejszo, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Konsument ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy, w tym koszty nadania, zabezpieczenia i opakowania towaru.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a w szczególności umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
zawartej w drodze aukcji publicznej.

§ 18.
Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (zwane dalej „Rozporządzenie RODO”.
Składając zamówienie Klient, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MEDYCZNIE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA wpisaną przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0001028487, z siedzibą w Gorlicach (38-300), ul. Biecka 8/1 wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sklep zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 19.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r. i ma zastosowanie do wszystkich zamówień składanych od tego dnia.
Sklep może dokonać zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn: zmiany lub wprowadzenia nowych, wiążących Sklep powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub orzeczeń sądów mających wpływ na zasady i warunki sprzedaży konsumenckiej, zmiany warunków oferowanych przez Sklep produktów i usług oraz poszerzenia oferty produktowej Sklepu.
O wprowadzonych do regulaminu zmianach Sklep zobowiązuje się powiadomić Klientów przez zamieszczenie Regulaminu na stronie internetowej medycznie.com.pl.
Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pobierz

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienia Prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

Te pliki cookies są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć na naszej stronie.

Techniczne
Niezbędne dane do prawidłowego funkcjonowania strony.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

WooCommerce
We use WooCommerce as a shopping system. For cart and order processing 2 cookies will be stored. This cookies are strictly necessary and can not be turned off.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Odrzucam wszystkie usługi
ZAPISZ
Akceptuję wszystkie usługi
Open Privacy settings